505 290 525

 

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBIEKTU SPORTOWEGO KLUBU TENISOWEGO TIMINIG PRZY UL. WAŁ ZAWADOWSKI 103A

Postanowienia ogólne:

1.Właścicielem obiektu sportowego składającego się z 5 kortów tenisowych, przy ul. Wał Zawadowski 103A, jest firma TIMING Usługi sportowe i rekreacyjne Beata Wrocławska-Ancewicz z siedzibą w Warszawie.

2.Właściciel zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny

nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.

3.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania

na ich terenie.

4. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się

z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

5. Korty tenisowe czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 poza oraz w sobotę i niedzielę od 8.00 do 20.00 poza wybranymi dniami świątecznymi. Sezon letni trwa od 1.05 do 30.09 a sezon zimowy od 1.10 do 30.04

6. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego; Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

7. Cały obiekt jest monitorowany

Zasady korzystania z kortów tenisowych:

8. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo właściciel lub pracownik obsługi kortów tenisowych zatrudniony przez właściciela.

9. Tylko Właściciel lub pracownik kortów tenisowych jest upoważniony do włączenia oświetlenia na kortach (oświetlenie może być włączone tylko na korcie tenisowym, gdzie zostały wykupione godziny gry).

10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;

2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych właściciela, oraz pracowników obsługujących korty tenisowe;

3) zachowania czystości i porządku;

4) niezakłócanie gry osobom korzystającym z kortów tenisowych,

5) zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu gry i opuszczeniu go po upływie zarezerwowanego czasu gry,

6) bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi hali tenisowej o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach

11. Użytkownikom kortów w hali tenisowej zabrania się:

1) niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,

2) wnoszenia i spożywania na terenie hali tenisowej i kortów otwartych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

3) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,

4) przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,

5) przebywania w halach lub na kortach otwartych ze zwierzętami,

6) używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Opłaty za korzystanie z kortów klubu tenisowego TIMING

12. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej w recepcji klubu lub na podstawie Umowy wynajmu kortów tenisowych ziemnych ze stałą rezerwacją na sezon zawartej z Właścicielem obiektu sportowego

.

13. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Właściciel w formie Cennika, który dostępny jest na stronie internetowej www.tenis-wilanow.pl

14. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy w recepcji klubu

15. Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych objętych rezerwacją stałą na dany sezon dokonuje się zgodnie z zapisami Umowy, o której mowa w pkt. 12.

16. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego.

17. Użytkownik – instruktor gry, organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność; użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej; Właściciel nie ponosi odpowiedzialności a szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

Rezerwacje kortów tenisowych:

Pojedyncza rezerwacja

18. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu W recepcji klubu, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 505-290-525

19. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.

20. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.

22. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.

23. Właściciel uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie tenisowym na 5 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi Właściciela lub pracownika kortu o możliwym spóźnieniu.

24. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

25. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Stała rezerwacja

27. Stałą rezerwację dokonuje się przez zawarcie Umowy z właścicielem obiektu sportowego, o której mowa w punkcie 13.

Postanowienia końcowe:

28. Hale tenisowe oraz teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób niestosujących się do zasad niniejszego regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

29. Dzieci mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

30. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionej na obiekt sportowy przy ul. Wał Zawadowski 103A oraz za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

31. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu sportowego przy ul. Wał Zawadowski 103A, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

32. Użytkownicy obiektu sportowego przy ul. Wał Zawadowski 103A odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

33. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Timing Usługi sportowe i rekreacyjne Beata Wrocławska-Ancewicz oraz – wybranych partnerów klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.